Publication

Selective Publication

 1. Chao Gao, Jinge Gu, Hong Zhang, Kai Jiang, Linlin Tang, Ren Liu, Li Zhang, Pengfei Zhang, Cong Liu*, Bin Dai*, Jie Song*.  Hyperosmotic-stress-induced liquid-liquid phase separation of ALS-related proteins in the nucleus. Cell Reports.2022,40(3).
 2. Lei Yu, Jin Cheng, Dongfang Wang, Victor Pan, Shuai Chang*, Jie Song*, and Yonggang Ke*. Stress in DNA Gridiron Facilitates the Formation of Two-Dimensional Crystalline Structures. Journal of the American Chemical Society. 2022.
 3. Yufeng Pei, Tianyuan Bian, Yonglin Liu, Yan Liu, Yujie Xie, Jie Song*. Single-molecule Resettable DNA Computing via Magnetic Tweezers. Nano Letters. 2022, 22(7): 3003–3010.
 4. Sisi Fan, Bin Ji, Yan Liu, Kexuan Zou, Zhijin Tian, Bin Dai, Daxiang Cui, Pengfei Zhang,  Yonggang Ke, Jie Song*, Spatiotemporal Control of Molecular Cascade Reactions by a Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Angewandte Chemie International Edition. 2022; 61: e202116324.
 5. Fangli Mo, Kai Jiang, Di Zhao, Yuqi Wang, Jie Song*, Weihong Tan*. DNA hydrogel-based gene editing and drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Reviews. 2021,168: 79-98.
 6. Sisi Fan, Dongwang Wang, Jin Cheng, Yan Liu, Tao Luo, Daxiang Cui, Yonggang Ke, Jie Song*. Information Coding in Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Angewandte Chemie International Edition. 2020,59: 12991– 12997.
 7. Sisi Fan, Jin Cheng, Yan Liu, Dongfang Wang*, Tao Luo, Bin Dai, Chuan Zhang, Daxiang Cui, Yonggang Ke*, Jie Song*. Proximity-Induced Pattern Operations in Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Journal of the American Chemical Society. 2020. 142(34): 14566–14573.
 8. Yan Liu, Jin Cheng, Sisi Fan, Huan Ge, Tao Luo, Linlin Tang, Bin Ji, Chuan Zhang, Daxiang Cui, Yonggang Ke, Jie Song*. Modular Reconfigurable DNA Origami: from 2D to 3D. Angewandte Chemie International Edition. 2020, 59: 23277– 2328.
 9. Dongfang Wang, lei Yu, Bin Ji, Shuai Chang*, Jie Song*, Yonggang Ke*. Programming the Curvatures in Reconfigurable DNA Domino Origami by Using Asymmetric Units. Nano Letters. 2020, 20(11): 8236–8241.
 10. Yi-Fang Zhong, Jin Cheng, Yan Liu, Tao Luo, Yuqi Wang, Kai Jiang, Fangli Mo, Jie Song*. DNA Nanostructures as Pt(IV) Prodrug Delivery Systems to Combat Chemoresistance. Small. 2020, 16: 2003646.
 11. Zhichao Li, Chao Gao, Sisi Fan, Jiang Zou, Guoying Gu, Mingdong Dong, Jie Song*. Cell Nanomechanics Based on Dielectric Elastomer Actuator Device. Nano-Micro Letters.2019,11: 98.
 12. Sisi Fan, Dongfang Wang, Ahmad Kenaan, Jin Cheng, Daxiang Cui, and Jie Song*. Create Nanoscale Patterns with DNA Origami. Small. 2019(26): 1805554.
 13. Dongfang Wang, Jie Song*, Pengfei Wang, Victor Pan, Yingwei Zhang, Daxiang Cui*, Yonggang Ke*. Design and operation of reconfigurable two-dimensional DNA molecular arrays. Nature Protocols. 2018(13): 2312–2329.
 14. Jie Song*, Zhe Li, Pengfei Wang, Travis Meyer, Chengde Mao*, Yongkang Ke*: Reconfiguration of DNA Molecular Arrays Driven by Information Relay. Science. 2017,357(6349): eaan3377.

Full Publication list

 1. Linlin TangMengjiao HuangMingjiao ZhangYufeng PeiYan LiuYong WeiChaoyong YangTeng XieDong Zhang*Ruhong Zhou*Yanling Song*Jie Song*. De Novo Evolution of an Antibody-Mimicking Multivalent Aptamer via a DNA Framework. Small Methods.2023.2300327
 2. Yanyan Wang, Senxin Zhang, Xinrui Yang, Joyce K. Hwang, Chuanzong Zhan, Chaoyang Lian, Chong Wang, Tuantuan Gui, Binbin Wang, Xia Xie, Pengfei Dai, Lu Zhang, Ying Tian, Huizhi Zhang, Chong Han, Yanni Cai, Qian Hao, Xiaofei Ye, Jiaquan Liu, Zhiwei Cao, Shaohui Huang, Jie Song, Qiang Pan-Hammarström, Yaofeng Zhao, Frederick W. Alt, Xiaoqi Zheng, Lin-Tai Da, Leng-Siew Yeap*, Fei-Long Meng*. Mesoscale DNA feature in antibody-coding sequence facilitates somatic hypermutation. Cell. 2023.0092-8674.
 3. Bin Ji, Jianxiang Huang, Kexuan Zou, Meijun Liu, Yufeng Pei, Jing Huang, Yong Wang, Jinglin Wang, Ruhong Zhou*, Wenwen Xin*, Jie Song*. Direct Visualization of the Dynamic Process of Epsilon Toxin on Hemolysis. Small Methods.2023.2300028
 4. Yonglin Liu, Tianyuan Bian, Yan Liu, Zhimin Li, Yufeng Pei* and Jie Song*. Single-molecule methods for characterizing different DNA higher-order structures. Engineering, accepted.
 5. Yan Liu, Huan Ge, Yuqi Wang, Linlin Tang, Yufeng Pei, Sisi Fan, Yongxiu Song, Chuan Zhang, Jie Song*. Multistep Transformations of DNA Origami Domino Array via Mechanical Forces. Small Structures.2022.2200167.
 6. Yan Liu, Jin Cheng, Yuqi Wang, Bin Ji, Linlin Tang, Kexuan Zou, Yujie Xie, Daxiang Cui, Yonggang Ke*, Jie Song*. Seeded growth of adaptive tiles on DNA origami. Cell Reports Physical Science.2022,3(9):101040.
 7. Chao Gao, Jinge Gu, Hong Zhang, Kai Jiang, Linlin Tang, Ren Liu, Li Zhang, Pengfei Zhang, Cong Liu*, Bin Dai*, Jie Song*.  Hyperosmotic-stress-induced liquid-liquid phase separation of ALS-related proteins in the nucleus. Cell Reports.2022,40(3).
 8. Yuqi WangLingpu ZhangYan LiuLinlin TangJuan HeXiaqing SunMuhsin H. YounisDaxiang CuiHaihua XiaoDong Gao*Xiangyang Kong*Weibo Cai*Jie Song*. Engineering CpG-ASO-Pt-loaded Macrophages (CAP@M) For Synergistic Chemo-/Gene-/Immuno-Therapy. Adv Healthc Mater. 2022, 2201178.
 9. Lei Yu, Jin Cheng, Dongfang Wang, Victor Pan, Shuai Chang*, Jie Song*, and Yonggang Ke*. Stress in DNA Gridiron Facilitates the Formation of Two-Dimensional Crystalline Structures. Journal of the American Chemical Society, 2022.
 10. Dengjie Cao, Yujie Xie*, Jie Song*. DNA Hydrogels in the Perspective of Mechanical Properties.  Macromolecular Rapid Communications, 2022: 1521-3927.
 11. Sisi Fan, Bin Ji, Yan Liu, Kexuan Zou, Zhijin Tian, Bin Dai, Daxiang Cui, Pengfei Zhang,  Yonggang Ke, Jie Song*, Spatiotemporal Control of Molecular Cascade Reactions by a Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202116324.
 12. Yufeng Pei, Tianyuan Bian, Yonglin Liu, Yan Liu, Yujie Xie, Jie Song*. Single-molecule Resettable DNA Computing via Magnetic Tweezers. Nano Letters. 2022, 22(7): 3003–3010.
 13. Kai Jiang, Di Zhao, Rui Ye, Xinlong Liu, Chao Gao, Yuanyuan Guo, Chuan Zhang, Jian Zeng, Shi Wang, Jie Song*. Transdermal delivery of poly-hyaluronic acid-based spherical nucleic acids for chemogene therapy. Nanoscale, 2022, 14(5): 1834-1846.
 14. Zhimin Li, Li Zhang, Kai Jiang, Yijing Zhang, Yonglin Liu, Guang Hu, Jie Song*, Biosafety assessment of delivery systems for clinical nucleic acid therapeutics. Biosafety and Health, 2022,4(2):105-117.
 15. Jin Cheng, Shuang Wang, Qianhao Min, Jie Song*, Ye Tian*, Reconstructed adoptive-macrophages with DNA-tetrahedron-CpG/siRNA for synergistic solid tumor immunotherapy. Colloids and Surfaces A, 2022, 637, 128184.
 16. Xueyu Peng, Senbiao Fang, Bin Ji, Min Li, Jie Song, Liping Qiu*, Weihong Tan*. DNA Nanostructure-Programmed Cell Entry via Corner Angle-Mediated Molecular Interaction with Membrane Receptors. Nano Letters, 2021, 21(16):6946-6951.
 17. Shanshan Wu, Meizhou Zhang, Jie Song, Stefan Weber, Xiaoguo Liu, Chunhai Fan, Yuzhou Wu*. Fine Customization of Calcium Phosphate Nanostructures with Site-Specific Modification by DNA Templated Mineralization. ACS Nano. 2021, 15(1):1555-1565.
 18. Fangli Mo, Kai Jiang, Di Zhao, Yuqi Wang, Jie Song*, Weihong Tan*. DNA hydrogel-based gene editing and drug delivery systems. Advanced Drug Delivery Reviews. 2021,168: 79-98.
 19. Di Zhao*, Kai Jiang, Yuqi Wang, Jin Cheng, Fangli Mo, Tao Luo, Yuanyuan Guo, Chuan Zhang,  Jie Song*, Out-of-the-box Nanocapsules Packed with On-demand Hydrophobic Anticancer Drugs for Lung Targeting, Esterase Triggering, and Synergy Therapy. Advanced Healthcare Materials. 2021,10(8).
 20. Tao Luo, Sisi Fan, Yan Liu, Jie Song*. Information processing based on DNA toehold-mediated strand displacement (TMSD) reaction. Nanoscale, 2021, 13: 2100-2112.
 21. Yuqi Wang, Jin Cheng, Di Zhao, Yan Liu, Tao Luo, Yi-Fang Zhong, Fangli Mo, Xiang-Yang Kong*,  Jie Song*. Designed DNA nanostructure grafted with erlotinib for non-small-cell lung cancer therapy. Nanoscale. 2020, 12: 23953-23958.
 22. Dongfang Wang, lei Yu, Bin Ji, Shuai Chang*, Jie Song*, Yonggang Ke*. Programming the Curvatures in Reconfigurable DNA Domino Origami by Using Asymmetric Units. Nano Letters. 2020, 20(11): 8236–8241.
 23. Yan Liu, Jin Cheng, Sisi Fan, Huan Ge, Tao Luo, Linlin Tang, Bin Ji, Chuan Zhang, Daxiang Cui, Yonggang Ke, Jie Song*. Modular Reconfigurable DNA Origami: from 2D to 3D. Angewandte Chemie International Edition. 2020, 59: 23277– 2328.
 24. Sisi Fan, Jin Cheng, Yan Liu, Dongfang Wang*, Tao Luo, Bin Dai, Chuan Zhang, Daxiang Cui, Yonggang Ke*, Jie Song*. Proximity-Induced Pattern Operations in Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Journal of the American Chemical Society. 2020. 142(34): 14566–14573.
 25. Sisi Fan, Dongwang Wang, Jin Cheng, Yan Liu, Tao Luo, Daxiang Cui, Yonggang Ke, Jie Song*. Information Coding in Reconfigurable DNA Origami Domino Array. Angewandte Chemie International Edition. 2020,59: 12991– 12997.
 26. Yingwei Zhang*, Aleks Reinhardt, Pengfei Wang, Jie Song, Yonggang Ke*. Programming the nucleation of DNA brick self-assembly with a seeding strand. Angewandte Chemie International Edition, 2020,59(22): 8594-8600.
 27. Yi-Fang Zhong, Jin Cheng, Yan Liu, Tao Luo, Yuqi Wang, Kai Jiang, Fangli Mo, Jie Song*. DNA Nanostructures as Pt(IV) Prodrug Delivery Systems to Combat Chemoresistance. Small. 2020, 16: 2003646.
 28. Kai Jiang, Yunsheng Chen, Di Zhao, Jin Cheng, Fangli Mo, Bin Ji, Chao Gao, Chuan Zhang, Jie Song*. A Facile and Efficient Approach for Hypertrophic Scars Therapy via DNA-Based Transdermal Drug Delivery. Nanoscale, 2020, 12, 18682.
 29. Jin Cheng, Ahmad Kenaan, Di Zhao, Daizong Qi, Jie Song*. Photo-Polymerizable ferrous sulfate liposomes as vehicles for Iron fortification of food. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. 2020,30:  102286.
 30. Ahmad Kenaan, Kezheng Li, Isabel Barth, Steven Johnson, Jie Song, Thomas F.Krauss*. Guided mode resonance sensor for the parallel detection of multiple protein biomarkers in human urine with high sensitivity. Biosensors and Bioelectronics, 2020, 153: 112047.
 31. Chao Gao, Zhichao Li, Jiang Zou, Jin Cheng, Kai Jiang, Changrun Liu, Guoying Gu*, Wei Tao*, Jie Song*. Mechanical Effect on Gene Transfection Based on Dielectric Elastomer Actuator. ACS Applied Bio Materials, 2020, 3(5): 2617–2625.
 32. Tao Luo, Ruifeng Zheng, Jie Song*, Lin Lin*, Hao Yan*, A Small-scale Modulator of Synthetic Molecular Communications for Electric-to-Bio Signal Conversion. ICC 2020 – 2020 IEEE International Conference on Communications (ICC) IEEE, 2020.
 33. Tao Luo, Xiaojing Wang, Sisi Fan, Yan Liu, Jin Cheng, Linlin Tang, Jie Song*. A Triode-like Enzyme-free Catalytic Circuit with Junction Fuel. Chemical Research in Chinese Universities,2020,36:261–267.
 34. Zhichao Li, Chao Gao, Sisi Fan, Jiang Zou, Guoying Gu, Mingdong Dong, Jie Song*. Cell Nanomechanics Based on Dielectric Elastomer Actuator Device. Nano-Micro Letters.2019,11: 98.
 35. Jin Cheng , Qian Zhang*, Sisi Fan, Amin Zhang, Bin Liu, Yuping Hong, Jinghui Guo, Daxiang Cui, Jie Song*. The vacuolization of macrophages induced by large amounts of inorganic nanoparticle uptake to enhance the immune response. Nanoscale, 2019,11: 22849-22859.
 36. Jinjin Zhang, Yizhou Yang, Shuo Yang, Jie Song, Ying Wang, Xiaoguo Liu, Qingqing Yang, Yue Shen, Shuo Wang, Haijun Yang, Junhong Lv, Bin Li, Haiping Fang, Ratnesh Lal, Daniel M. Czajkowsky, Jun Hu, Guosheng Shi*, Yi Zhang*. Unconventional Atomic Structure of Graphene Sheets on Solid Substrates. Small, 2019,15(42).
 37. Bin Ji, Ahmad kenaan, Shan Gao, Jin Cheng, Hao Yang*, Jinglin Wang*, Jie Song*. Label-free detection of Biotoxins via Photo-Induced Force infrared Spectrum at Single-molecular level.  Analyst, 2019, 144, 6108-6117.
 38. Fei Ding, Xiangang Huang, Xihui Gao, Miao Xie, Gaifang Pan, Qifeng Li, Jie Song, Xinyuan Zhu, Chuan Zhang*. A Non-cationic Nucleic Acid Nanogel for the Delivery of CRISPR/Cas9 Gene Editing Tool. Nanoscale, 2019, 11, 17211-17215.
 39. Bin Ji, Jie Song*, Dongfang Wang, Ahmad Kenaan, Qirong Zhu, Jinglin Wang*, Steffan M. Sønderskov and Mingdong Dong*, Room Temperature Study of Seeding Growth on Two-Dimensional DNA Nanostructure, Langmuir, 2019, 35, 4140.
 40. Sisi Fan, Dongfang Wang, Ahmad Kenaan, Jin Cheng, Daxiang Cui, and Jie Song*, Create Nanoscale Patterns with DNA Origami, Small, 2019, 26, 1805554.
 41.  2019, 129, 175.
 42. , and Transdermal Delivery of 5-Aminolevulinic Acid by Nanoethosome Gels for Photodynamic Therapy of Hypertrophic Scars,  ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11, 4, 3704-3714.
 43. Sisi Fan, Jin Chen, Bin Ji, Chao Gao, Kai Jiang, Yan Liu, Jie Song*. DNAzymes in biological detection and gene therapy, Chinese Science Bulletin.2019, 64(10): 1027-1036.
 44. Yanlei Liu, Xiao Zhi, Wenxiu Hou, Fangfang Xia, Jingpu Zhang, Lexiang Li, Yuping Hong, Hao Yan, Chen Peng*, Jesus Martinez de la Fuente, Jie Song*, Daxiang Cui*. Gd3+ ion-induced carbon dots self-assembly aggregates loaded with Photosensitizer for enhanced fluorescence/MRI dual imaging and antitumor therapy. Nanoscale. 2018,10:19052-19063.
 45. Tianliang Li, Jia Zhou, Chunlei Zhang, Xiao Zhi, Hualin Fu, Jiaqi Niu, Jie Song, and Daxiang Cui*. Surface-engineered nanobubbles with pH-/light-responsive drug release and charge-switchable behavior. NPG Asia Materials. 2018,10:1046–1060.
 46. Yu-Long Men, Ya You, Yun-Xiang Pan*, Hongcai Gao, Yang Xia, Dang-Guo Cheng, Jie Song, Da-Xiang Cui, Nan Wu, Yutao Li, Sen Xin*, John B. Goodenough*. Selective CO Evolution from Photoreduction of CO2 on a Metal-Carbide-Based Composite Catalyst. J. Am. Chem. Soc. 2018,140(40):13071–13077.
 47. Daizong Qi, Ahmad Kenaan, Daxiang Cui, Jie Song*. Novel insights into the selection to electron’s spin of chiral structure, Nano Energy. 2018,52:142-152.
 48. Dongfang Wang*, Jie Song*, Pengfei Wang, Victor Pan, Yingwei Zhang, Daxiang Cui*, Yonggang Ke*. Design and operation of reconfigurable two-dimensional DNA molecular arraysNature Protocols.2018,13:2312–2329,
 49. Zaixing Jiang, Shuai Zhang, Lasse Hyldgaard Klausen, Jie Song, Qiang Li, Zegao Wang, Bjørn Torger Stokke, Yudong Huang, Flemming Besenbacher, Lars Peter Nielsen, Mingdong Dong*. In vitro single-cell dissection: interior structure of cable bacteria. PNAS. 2018,115(34):8517-8522.
 50. Ahmad Kenaan, Cheng Jin, Qi Daizong, Di Chen, Daxiang Cui, Jie Song*. Physico-Chemical Analysis of DPPC and Photo-Polymerizable Liposomal Binary Mixture for Spatiotemporal Drug ReleaseAnalytical Chemistry. 2018,90(15): 9487–9494.
 51. Yunsheng Chen, Shangli Cheng, Aming Zhang, Jie Song*, Jie Chang, Kan Wang, GuoGao, Yixin Zhang, Shuijun Li, Haiming Liu, Gabriel Alfranca, Muhammad Aqeel Aslam, Bingfen Chu, Can Wang, Fei Pan, Lijun Ma, Jesús M. de la Fuente, Jian Ni, Daxiang Cui*Salivary Analysis Based on Surface Enhanced Raman Scattering Sensors Distinguishes Early and AdvanceJ. Biomed. Nanotechnol. 2018,14:1773–1784.
 52. Fangfang Xia, Wenxiu Hou, Yanlei Liu, Wentao Wang, Yu Han, Meng Yang, Xiao Zhi, Chenlu Li, Daizong Qi, Tianliang Li, Jesus Martinez de la Fuente, Chunlei Zhang, Jie Song*, Daxiang Cui*. Cytokine induced killer cells-assisted delivery of chlorin e6 mediated self-assembled gold nanoclusters to tumors for imaging and immunophotodynamic therapy, Biomaterials. 2018,170:1-11.
 53. Yun-Xiang Pan*, Hua-Qiang Zhuang, Hui Ma, Jin Cheng, Jie Song*. Tungsten carbide hollow spheres flexible for charge separation and transfer for enhanced visible-light-driven photocatalysis, Chem. Eng. Sci. 2018,194:71-77.
 54. Fan Zhang, Hua-Qiang Zhuang, Jie Song, Yu-Long Men, Yun-Xiang Pan, Shu-Hong Yu, Coupling cobalt sulfide nanosheets with cadmium sulfide nanoparticles for highly efficient visible-light-driven photocatalysis, Applied Catalysis B: Environmental., 226, 103-110, 2018
 55. Fangfang Xia, Wenxiu Hou, Chunlei Zhang, Xiao Zhi, Jin Cheng, Jesús M. de la Fuentea, Jie Song#, and Daxiang Cui#: pH-responsive gold nanoclusters-based nanoprobes for lung cancer targeted near-infrared fluorescence imaging and chemo-photodynamic therapy, Acta Biomaterialia, 68, 308-319, 2018
 56. Meng Yang, Xiao Zhi, Yanlei Liu, Tianliang Li, Gabriel Alfranca, Fangfang Xia, Chenlu Li, Jie Song#, and Daxiang Cui#: High-purified Isolation and Proteomic Analysis of Urinary Exosomes from Healthy Persons, Nano Biomed. Eng., 2017, 9(3): 221-227
 57. Caixia Yue, Yuming Yang, Jie Song, Gabriel Alfranca, Chunlei Zhang, Qian Zhang, Ting Yin, Fei Pan, Jesús M. de la Fuente and Daxiang Cui*: Mitochondria-targeting near-infrared light-triggered thermosensitive liposomes for localized photothermal and photodynamic ablation of tumors combined with chemotherapyNanoscale, 2017, 9, 11103-11118
 58. Qian Zhang, Ting Yin, Guo Gao, Joseph G. Shapter, Weien Lai, Peng Huang, Wen Qi, Jie Song, and Daxiang Cui*: Multifunctional core@shell magnetic nanoprobes for enhancing targeted magnetic resonance imaging and fluorescent labeling in vitro and in vivoAcs Applied Materials & Interfaces, 2017 , 9 (21) :17777
 59. Jie Song#, Li, P. Wang, T. Meyer, C.D. Mao#, Y. Ke#: Reconfiguration of DNA Molecular Arrays Driven by Information Relay, Science, 2017, 357, eaan3377
 60. YX. Pan, J.B. Peng, S. Xin, Y. You, Y.L. Men, F. Zhang, M.Y. Duan, Y. Cui, Z.Q. Sun and Jie Song#, Enhanced Visible-Light-Driven Photocatalytic H2 Evolution from Water on Noble-Metal-Free CdS-Nanoparticle-Dispersed Mo2C@C Nanospheres, ACS Sustainable Chem. Eng., 2017, 5(6), 5449
 61. Zhang, T. Yin, G. Gao, J. G. Shapter, W. Lai, P. Huang, W. Qi, Jie Song, and D.X. Cui*: Multifunctional Core@Shell Magnetic Nanoprobes for Enhancing Targeted Magnetic Resonance Imaging and Fluorescent Labeling in Vitro and in Vivo, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9 (21), pp 17777–17785
 62. Ma, H.L. Fu, Z, Wang, H. Huang, J. Ni, Jie Song, Y. Xia, W.L. Xia, W.L. Jin, D.X. Cui: USP22 maintains gastric cancer stem cell stemness and promotes gastric cancer progression by stabilizing BMI1 protein, Oncotarget, 2017, (8) 33329
 63. X. Yue, Y.M Yang, C.L. Zhang, G. Alfranca, S. Cheng, L. Ma, Y. Liu, X. Zhi, J. Ni, W. Jiang, Jie Song, J.M. Fuente and D.X. Cui: ROS-Responsive Mitochondria-Targeting Blended Nanoparticles: Chemo- and Photodynamic Synergistic Therapy for Lung Cancer with On-Demand Drug Release upon Irradiation with a Single Light Source, Theranostics, 2016, 6(13), 2352
 64. Qinghui Zeng, Q Li, W Ji, X Bin, Jie Song# : Highly Sensitive Homogeneous Immunoassays Based on Construction of Silver Triangular Nanoplates-Quantum Dots FRET System, Scientific Reports, 2016, 6, 26534
 65. YX Pan, ZQ Sun, HP Cong, YL Men, S Xin, Jie Song#, SH Yu#: Photocatalytic CO2 reduction highly enhanced by oxygen vacancies on Pt-nanoparticle-dispersed gallium oxide, Nano Research, 2016, 1-12
 66. Qiang Li, Jie Song, M Saura-Muzquiz, Flemming Besenbacher, M, Christensen and Mingdong Dong: Magnetic Properties of Strontium Hexaferrite Nanostructures Measured with Magnetic Force Microscopy. Scientific Reports,2016, 6, 26985
 67. Matilde Saura-Múzquiz, Cecilia Granados-Miralles, Marian Stingaciu, Espen Drath Bøjesen, Qiang Li, Jie Song, Mingdong Dong, Espen Eikeland, Mogens Christensen: Improved performance of SrFe 12 O 19 bulk magnets through bottom-up nanostructuring, Nanoscale, 2016, 8, 2857
 68. Jakob Bach Knudsen, Lei Liu, Anne Louise Bank Kodal, Mikael Madsen, Qiang Li, Jie Song, Johannes B Woehrstein, Shelley FJ Wickham, Maximilian T Strauss, Florian Schueder, Jesper Vinther, Abhichart Krissanaprasit, Daniel Gudnason, Anton Allen Abbotsford Smith, Ryosuke Ogaki, Alexander N Zelikin, Flemming Besenbacher, Victoria Birkedal, Peng Yin, William M Shih, Ralf Jungmann, Mingdong Dong, Kurt V Gothelf: Routing of individual polymers in designed patterns. Nature Nanotechnology, 2015, 10, 892
 69. Peter Slemming Adamsen, Jie Song, Mingdong Dong, Flemming Besenbacher, Menglin Chen: In Situ Cross‐Linked PNIPAM/Gelatin Nanofibers for Thermo‐Responsive Drug Release, Macromolecular Materials and Engineering, 2015, 300, 1226
 70. Qiang Li, Jie Song, Flemming Besenbacher*, Mingdong Dong*. Two-dimensional material confined water, Accounts of Chemical Research, 2014, 48, 119.
 71. Q. Zeng, Y. Zhang, D. Shao, W. Ji, X Kong, J. Li, L. Chen and Jie Song*. Straightforward strategy of surface chemistry on gold nanoparticles via silica encapsulating for human hepatocarcinoma cell application. ACS Applied Materials & Interfaces, 2014, 6, 19327.
 72. Jie Song*, Qiang Li*, Jørgen Kjems, Flemming Besenbacher, and Mingdong Dong: Evidence of Stranski-Krastanov Growth at the Initial Stage of Atmospheric Water Condensation, Nature Communications, 2014, 5, 4837.
 73. Qinghui Zeng, Dan Shao, Wenyu Ji, Jing Li, Li Chen and Jie Song*. The nanotoxicity investigation of optical nanoparticles to cultured cells in vitro. Toxicology Reports 2014, 1, 137
 74. Yonggang Ke,* Luvena L. Ong, Wei Sun, Jie Song, Mingdong Dong, William M. Shih and Peng Yin*DNA Brick Crystals with Prescribed Depth, Nature Chemistry, 2014, 6, 994.
 75. Zhao Zhang*, Jie Song*,Flemming Besenbacher, Mingdong Dong, Kurt V. Gothelf. Self-Assembly of DNA Origami and Single-Stranded Tile Structures at Room Temperature, Angewandte Chemie, 2013, 125, 9389.
 76. Jie Song, Zhao Zhang, Shuai Zhang, Lei Liu, Qiang Li, Erqing Xie, Kurt Vesterager Gothelf, Flemming Besenbacher*, Mingdong Dong*. Isothermal Hybridization Kinetics of DNA Assembly of Two-Dimensional DNA Origami. Small, 2013, 9, 2954-2959.
 77. Zhang S.; Andreasen, M.; Nielsen, J.T.; Nielsen, E.H.; Liu, L.; Jie Song; Ji, G.; Sun, F.; Skrydstrup, T.; Nielsen N.C.; Besenbacher, F.; Otzen, D.E.; Dong, M. Coexistence of ribbon and helical fibrils originating from hIAPP20-29 revealed by quantitative nanomechanical atomic force microscopy. PNAS, 2013, 110(8):2798-803.
 78. Christian Pfeffer, Steffen Larsen, Jie Song, Mingdong Dong, Flemming Besenbacher, Rikke Meyer, Kasper Urup Kjeldsen, Lars Schreiber, Yuri Gorby, Mohamed El-Naggar, Kar Man Leung, Andreas Schramm, Nils Risgaard-Petersen* and Lars Peter Nielsen*. Filamentous bacteria transport electrons over centimetres distances, Nature, 2012, 491, 218–221.
 79. Jie Song, Jean-Michel Arbona, Zhao Zhang, Lei Liu, Erqing Xie, Juan Elezgaray, Jean-Pierre Aime, Kurt Vesterager Gothelf, Flemming Besenbacher*, Mingdong Dong*. Direct Visualization of Transient Thermal Response of a DNA Origami, J. Am. Chem. Soc, 2012, 134, 984.
 80. Menglin Chen*, Shan Gao, Mingdong Dong, Jie Song, Chuanxu Yang, Kenneth Alan Howard, Jørgen Kjems, and Flemming Besenbacher. Chitosan/siRNA Nanoparticles Encapsulated in PLGA Nanofibers for siRNA Delivery, ACS Nano, 2012, 6, 4835.
 81. Jie Song, Derya Kahveci, Menglin Chen*, Zhen Guo, Erqing Xie, Xuebin Xu, Flemming Besenbacher, Mingdong Dong*. Enhanced Catalytic Activity of Lipase Encapsulated in PCL Nanofibers, Langmuir, 2012, 28 (14), pp 6157–6162.
 82. Jie Song, Menglin Chen*, Viduthalai R. Regina, Chenxuan Wang, Rikke L. Meyer, Erqing Xie, Chen Wang, Flemming Besenbacher and Mingdong Dong*. Safe and Effective Ag Nanoparticles immobilized Antimicrobial NanoNonwovens. Advanced Biomaterials. 2012, 5, B24.
 83. Xiaodong Li*, Caitian Gao, Jiangtao Wang, Bingan Lu, Wanjun Chen, Jie Song, Shanshan Zhang, Zhenxing Zhang, Xiaojun Pan, Erqing Xie*. TiO2 films with rich bulk oxygen vacancies prepared by electrospinning for dye-sensitized solar cells, J. Power Sources2012, 214, 244.
 84. Yingzhi Li, Yue Yu, Jian-guo Wang*, Jie Song, Qiang Li, Mingdong Dong, Chang-jun Liu*. CO oxidation over graphene supported palladium catalyst, Applied Catalysis B: Environmental , 2012, 125, 189.
 85. Jie Song, Menglin Chen, Mikkel Buster Olesen, Chenxuan Wang, Rasmus Havelund, Qiang Li, Erqing Xie, Rong Yang, Peter Bøggild, Chen Wang. Flemming Besenbacher and Mingdong Dong: Direct electrospinning of Ag / polyvinylpyrrolidone nanocablesNanoscale, 2011, 3, 4966.
 86. Yanxia Liu, Tao Hang, Yizhu Xie, Zhong Bao, Jie Song, Hongliang Zhang and Erqing Xie*. Effect of Mg doping on the hydrogen-sensing characteristics of ZnO thin films. Sensors and Actuators B: Chemical, 2011, 1, 266.
 87. Xiuyun An, Zhengxing Zhang, Jie Song, Yanxia Liu, Xiaodong Li, Yongmin He, Chengshi Gong and Erqing Xie*. Morphology tailored surface plasma emission of titanium capped ZnO films. Materials Letter, 2011, 65 (23-24), 3552.
 88. Xiaodong Li*, Yongzhe Zhang, Zhenxing Zhang, Jinyuan Zhou, Jie Song, Bingan Lu, Erqing Xie*, and Wei Lan. Electrospraying Tuned Photoanode Structuresfor Dye-Sensitized Solar Cells with Enhanced Energy Conversion Efficiency. J. Power Sources, 2011, 196 (3), 1639.
 89. Yanxia Liu, Caitian Gao, Xiaojun Pan, Xiuyun An, Yizhu Xie, Min Zhou, Jie Song, Hongliang Zhang, Zhaoyu Liu, Qin Zhao, Yonghai Zhang and Erqing Xie*. Synthesis and H2 sensing properties of aligned ZnO nanotubes. Applied Surface Science, 2011, 257 (6), 2264.
 90. Jie Song, Xiuyun An, Jinyuan Zhou, Yanxia Liu, Wei Wang, Xiaodong Li, Wei Lan, Erqing Xie*. Investigation of enhanced ultraviolet emission from different Ti-capped ZnO structures via surface passivation and surface plasmon coupling. Appl. Phys. Lett. 2010, 97(12), 122103.
 91. Jie Song, Jinyuan Zhou, Wei Wang, Yanxia Liu, Xiaodong Li, Xianbo Xu, Erqing Xie*. Growth mechanism and photoluminescent properties of AlN/ZnO heterostructures. J. Phys. Chem. C, 2010, 114(24), 10761.
 92. Wei Wang, Jinyuan Zhou, Shanshan Zhang, Jie Song, Huigao Duan, Ming Zhou, Chengshi Gong, Zhong Bao, Bingan Lu, Xiaodong Li, Wei Lan and Erqing Xie*. A novel method to fabricate silica nanotubes based on phase separation effect. J. Mater. Chem., 2010, 20(41), 9068.
 93. Zhiyong Chen, Jinyuan Zhou, Xi Song, Xianbo Xu, Yanxia Liu, Jie Song, Ziwei Ma, Erqing Xie*. The effect of annealing temperatures on morphologies and photoluminescence properties of terbium-doped SiCN films. Opt. Mater., 2010, 32(9), 1077.
 94. Jinyuan Zhou, Xianbo Xu, Xi Song, Zhiyong Chen, Ming Zhou, Changchen Chen,
  Yanxia Liu, Jie Song and Erqing Xie*. Synthesis, microstructure and photoluminescence properties of thorn-like SiC:Tb nanostructures. J. Mater. Res. 2010, 25(6).

Patents (4 listed; Including 1pending)

 1. Microbial cables (European patent application no. 13162128.6)
 2. Special parabola groove with flexible installation for solar collector (200810184123.X, authorization in China)
 3. Design and preparation of metal tube collector (200810184124.4, authorization in China)
 4. Design and preparation of solar reflector of thin film (200810184122.5, authorization in China
Advertisement